Project

Groot onderhoud Botsholsedijk-Zuid

Wordt aan gewerkt

In de gemeente De Ronde Venen vindt het dijkverbeteringsproject Botsholsedijk-Zuid plaats. Op deze dijk ligt gedeeltelijk het Waverveensepad aan de zuidkant, en de Botsholsedijk aan de noordkant. Deze dijk is niet overal hoog genoeg om het water uit de Vinkeveenseplassen tegen te houden. Namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verbetert Waternet de dijk.

Wat gaat er gebeuren? 

 Uit onderzoek van Waternet bleek dat de Botsholsedijk-Zuid niet voldoet aan de veiligheidseisen. Daarom is groot onderhoud aan de dijk nodig. De dijk wordt opgehoogd en met een natuurlijk talud aangesloten op de bestaande bermen en bestaande dijktaluds. Hierbij wordt de weg die op de dijk ligt vervangen.

Op onderstaande afbeelding is aangegeven waar we de dijk verbeteren en de fasen van de werkzaamheden. Na de uitvoering is de dijk weer veilig voor de komende jaren.

Figuur: Dijkverbetering Botsholsedijk-Zuid. De werkzaamheden vinden plaats in drie fasen. 

Planning

Aannemer D. van der Steen voert het project gefaseerd uit. Fase 1 start op 9 maart en zal zo’n 7 weken duren. Daaropvolgend start fase 2, wat naar schatting ook 6 weken zal duren. Afsluitend wordt fase 3 uitgevoerd op het Waverveensepad, die circa 5 weken zal duren. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio juli gereed zijn.

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?

Werkzaamheden aan de dijk zullen tijdelijk tot overlast leiden, doordat delen van de dijk tijdelijk afgesloten zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Voor bestemmingsverkeer blijven de percelen zoveel mogelijk bereikbaar tijdens de uitvoering van het werk. Ook zijn alle percelen te allen tijde bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. De grootste hinder die overdag, tussen 07:00 en 16:00 uur kan plaatsvinden is wanneer de aannemer het asfalt freest, de verharding aanbrengt en de weg asfalteert. Tijdens deze werkzaamheden kunt u overdag niet of nauwelijks gebruik maken van het gedeelte weg waar de aannemer aan het werk is. 

Buiten werktijd kunt u te allen tijde over de weg heen, hetzij over de bestaande puinbaan, over de nieuw aangebrachte puinbaan of over het nieuw aangebrachte asfalt. Tussentijds verwerkt de aannemer klei in de bermen, waarbij de hinder is beperkt tot een klein stuk van de dijk.