Project

Dijkverbetering Waterleidingkanaal

Wordt aan gewerkt

Waternet is gestart met werkzaamheden om de dijken langs het Waterleidingkanaal te verhogen en of versterken.

In de jaren ’50 is een gedeelte van de dijken langs het waterleidingkanaal aangelegd door het waterleidingbedrijf van Amsterdam. Dit kanaal voert het kwelwater uit de Bethunepolder af naar de Loenderveense plas. Het water wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Vanuit de plas wordt het gepompt naar de drinkwaterproductie locatie Weesperkarspel. Daar maakt Waternet er drinkwater van.  

Het waterleidingkanaal ligt in het westen van de Loosdrechtse Plassen in de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht. Het dijkverbeteringstraject begint in het noorden bij het riviertje de Drecht en loopt naar het zuiden tot aan Fort Tienhoven (Nieuweweg).

Verhogen en versterken

We gaan de dijken (ca. 11 kilometer) langs het waterleidingkanaal ophogen en/of versterken waar nodig, zodat de dijken de komende dertig jaar voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarnaast brengen we ook de oeverbeschoeiing aan of vervangen deze om afkalving van de oever tegen te gaan. Lees meer over de werkzaamheden in het dijkverbeteringsplan op de pagina Dijkverbetering Waterleidingkanaal op AGV.nl. 

 

Voor bewoners en andere weggebruikers

Afsluiting Westelijke Drecht Loosdrecht en het Trekpad

Vanwege werkzaamheden voor de dijkverbetering langs het Waterleidingkanaal zijn de Westelijke Drecht Loosdrecht en het Trekpad niet toegankelijk voor verkeer van 1 november tot en met 31 december 2019. In geval van vorst zal de afsluiting duren tot uiterlijk 14 januari 2020.

Tijdens de volgende vier zondagen zijn de Westelijke Drecht Loosdrecht en het Trekpad wel toegankelijk:

  • 10 november 2019
  • 24 november 2019
  • 8 december 2019
  • 22 december 2019

Scheendijk zuid

Tijdens de uitvoering blijven de Scheendijk en het naastgelegen fietspad toegankelijk voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Op het dijkvak Scheendijk tussen Laan van Gunterstein en Nieuweweg is doorgaand fietsverkeer tussen 3 december 2018 en 15 december 2019 echter niet mogelijk. Het fietsverkeer wordt via bebording omgeleid.

Scheendijk noord

De werkzaamheden aan het deel Scheendijk tussen Laan van Gunterstein en de Proosdijweg zullen, als de weersomstandigheden het toelaten, tussen 3 december 2018 en 1 april 2019 plaatsvinden. Gedurende deze periode zullen er met regelmaat karren klei door trekkers worden vervoerd. Hierdoor kan er nu en dan oponthoud voor overig verkeer ontstaan en zal er om de werkzaamheden uit te kunnen voeren gefaseerd gebruik worden gemaakt van de parkeervakken. 

Transportroute depot Nieuweweg

De klei en het zand dat benodigd is voor de dijkverbetering wordt opgeslagen in een depot aan de Nieuweweg ten noorden van fort Tienhoven. Deze materialen worden met vrachtwagens aangevoerd via de Dr. Plesmanlaan en Driehoekslaan in Maarssen en het zandpad langs de Vecht. De vrachtwagens rijden leeg terug via de Nieuweweg, Griendweg, Landweg en Maarsseveensevaart.

Waar mogelijk stemmen we de werkzaamheden af met omwonenden en andere belanghebbenden, zoals bedrijven. Hoewel werkzaamheden altijd tot enige overlast leiden, proberen we de overlast tijdens werkzaamheden te beperken.

Planning

De uitvoering van de dijkverbetering is half november 2018 gestart en zal naar verwachting in maart 2020 gereed zijn.

Vooruitblik

Hoe ziet het er straks uit? Links staat een foto van de situatie nu en rechts een visualisatie van de situatie na de werkzaamheden.