Aansluitvoorschrift rioolstelsel gemeente Amsterdam

Wilt u een pand aansluiten op het riool van de gemeente? Dan gelden er een aantal regels. Ze staan hieronder. Kunt u niet voldoen aan deze voorschriften? Meld dit dan bij Waternet, team Aansluiting en Bemetering. Misschien krijgt u dan een ander aansluitvoorschrift. Dat kost niets extra.

Voorschriften voor aansluiting op het Amsterdamse riool

 • U moet zelf zorgen dat het hemelwater (regenwater) dat op uw perceel valt goed weg kan. Dit kan door infiltratie. Daarbij voert u het water langzaam af naar de bodem. Ook kunt u het hemelwater rechtstreeks afvoeren naar een sloot, kanaal of ander oppervlaktewater. Is dit voor u niet goed mogelijk? Dan kunt u het hemelwater aanbieden aan het riool van de gemeente. U moet het hemelwater daarvoor scheiden van afvalwater.
 • Neem voor de aansluitrichting contact op met Waternet, team Aansluiting en Bemetering (tel. 020 608 60 60). Dat geldt voor het hemelwater, het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater.
 • Daar waar de perceelaansluiting(en) de perceelgrens kruisen, dien(t) en deze met de binnen-onderkant-buis op 500 mm onder het te onderhouden straatpeil aangeboden te worden. In het geval dat de gevel de perceelgrens is dient de perceelaansluiting zichtbaar op 500 mm uit de gevel aangeboden te worden.
 • De perceelaansluitingen voor de afvoer van hemelwater, huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater naar het gemeentelijk rioolstelsel, hebben een diameter van minimaal 125mm en maximaal 160 mm.
  - Indien voor de afvoer van hemelwater van het/de dak(en) gebruik wordt gemaakt van een afvoerstelsel op basis van geheel gevulde leidingen, dan moeten afzonderlijke perceelaansluitingen worden gebruikt met een handelsmaat van 125 mm waarvan de capaciteit niet meer mag bedragen dan het debiet van 600 m2 af te voeren dakvlak per perceelaansluiting. Deze perceelaansluitingen dienen de perceelsgrens te kruisen op een onderlinge afstand van circa 15 meter.
 • De afstanden tussen de perceelaansluitingen ter plaatse van de perceelgrens zijn:
  - 500 mm voor de afvoer van hemelwater, huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
  - 200 mm voor de afvoer van afvalwater van dezelfde soort;
  - 800 mm tussen terreinriolen en aansluitleidingen
 • Gaat u bouwen in een groot stedelijk ontwikkelingsgebied, dan zijn er mogelijk specifieke aansluitvoorschriften voor u van toepassing. Denk aan alternatieve sanitaire en/of hemelwater. Kijk op www.waternet.nl.

Binnenriolering (NEN 3215)

 • De binnenriolering van het bouwwerk moet voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Belangrijkste aandachtspunten:
 • Huishoudelijk afvalwater voert u af per woning. Liggen de woningen recht boven elkaar? Dan moet het afvalvater door een gezamenlijke perceelaansluiting.  
 • Bedrijfsafvalwater voert u af per bedrijfsgebouw of bedrijfseenheid, door een perceelaansluiting.
 • Gaat één eigenaar wonen en werken in het pand? Dan is er maar één leidingsysteem nodig. Voorwaarde is dat het water dat de eigenaar wegspoelt volgens de milieuwetgeving vergelijkbaar is met huishoudelijk afvalwater.
 • Op de tekening hieronder kunt u zien dat u een pomp of klep moet hebben, die voorkomt dat het water terugstroomt in uw huis (terugstroombeveiliging). Dat is zo als uw lozingstoestel lager ligt dan 150 mm boven het niveau van de straat.
 • De afvoer van hemelwater op het riool moet zijn voorzien van een ontlastvoorziening.
 • Gaat u een object bouwen of aanleggen dat in korte tijd veel huishoudelijkafvalwater of bedrijfsafvalwater in het riool loost? Bijvoorbeeld een zwembad of een installatie voor warmte-koudeopslag? Neem dan contact op met Waternet. Misschien zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat u het riool te veel belast.

Algemeen

 • Waternet bepaalt hoe deze aansluitvoorwaarden moeten worden uitgelegd, en bepaalt in gevallen waarin deze aansluitvoorwaarden niet voorzien.

 • Waternet bepaalt of kan worden afgeweken van deze aansluitvoorwaarden.

 • Alleen Waternet mag in de openbare ruimte (buiten) perceelaansluitleidingen, drukleidingen, ontstoppingsstukken en oevervoorzieningen aanleggen.

 • Als u een aansluiting op het gemeentelijk riool aanvraagt, dan duurt het minimaal 13 weken voordat u bent aangesloten. Houd daar rekening mee. U kunt een aanvraag indienen via www.mijnaansluiting.nl.

 • Bent u betrokken bij een groot bouwproject maar bent u nog niet zover om een aanvraag in te dienen? Dan is het verstandig om een voorbespreking aan te vragen.

 • De aansluitkosten staan in de tariefregeling aanleg en beheer aansluitingen drink- en afvalwater

Begrippenlijst

 • Perceel: iedere roerende of onroerende zaak (terrein, huis, ander gebouw, woonark) waarvoor een aansluiting gewenst wordt.
 • Perceelaansluiting: leiding in de openbare ruimte of buiten particulier terrein voor de afvoer van afvalwater vanuit een perceel naar het gemeentelijk rioolstelsel.
 • Binnenriolering: stelsel van leidingen en voorzieningen binnen een gebouw om afvalwater te verzamelen en te transporteren naar de perceelaansluiting.

Meer informatie