Op weg naar 0% CO2-uitstoot

CO2 is een natuurlijk maar schadelijk gas. Ons doel is in 2050 de uitstoot hiervan zo laag mogelijk te maken en volledig duurzaam te zijn. Bij het terugdringen van de CO2-uitstoot werkt Waternet met de CO2-Prestatieladder. Dit systeem geeft ons inzicht op welke plekken in de organisatie Waternet de uitstoot kan verminderen.

Windmolen--pexels-george-becker.jpg

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een manier om als organisatie inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot en de kosten die hier uit voort komen. In 2021 startte Waternet met de certificering, een soort bewijs van kwaliteit, voor de CO2-Prestatieladder. We brachten onze energiestromen en uitstoot in kaart en gingen deze verminderen. De CO2-Prestatieladder kent 5 treden met 5 als hoogste niveau. Waternet is nu gecertificeerd op niveau 3.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Het verlagen van onze CO2-uitstoot is goed voor ons bedrijf en het milieu. Maar we willen er ook het goede voorbeeld mee geven. We hopen en verwachten dat ook onze leveranciers en bedrijven waar wij mee samenwerken stappen zetten en duurzamer gaan werken.

Jaarlijkse CO2-footprints

Van 2019, 2020 en 2021 zijn de CO2-footprints, het aandeel van Waternet bij de uitstoot CO2, in kaart gebracht. De CO2-footprint toont onze uitstoot van CO2 in duizenden kilo’s. Het maakt ons duidelijk hoeveel wij uitstoten en wat de bron van de uitstoot is. Hier liggen de kansen onze uitstoot verder te verminderen.

Onze CO2-uitstoot

We hebben de CO2-uitstoot sinds 2019 in kaart gebracht. Door te starten met het jaar 2019 kregen ook een goed beeld van de gevolgen van corona op onze uitstoot. Vanaf 2022 brengen we ieder half jaar de emissies in kaart.

Jaarlijkse CO2-footprints
  2019 2020 2021
TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 Heel jaar Heel jaar Heel jaar
Aardgasverbruik 1063,1 1058,4 1202,5
Brandstofverbruik - diesel 1101 830,7 1240
Brandstofverbruik - benzine 226,5 98,1 42,4
Brandstofverbruik - cng 11,2 11,5 7,5
Brandstofverbruik - cng bio 99,1 73,3 144,3
Brandstofverbruik - LPG 6,8 6,7 4,2
Marine diesel olie 347,5 223,9 210,2
Biogas gespuid 64,1 67,2 30,3
Totaal scope 1 2919,3 2369,7 2881,4
TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2      
Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 62834,7 52527,2 113
Elektriciteitsverbruik - groene stroom 0 0 0
Elektriciteitsverbruik grijs - wagens 0,5 1,1 1,3
Elektriciteitsverbruik groen - wagens 0 0 0
Warmte 456,7 472 1309,9
Totaal scope 2 63291,9 53000,4 1424,2
TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL      
Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 389,9 359,4 242,7
Zakelijk vervoer - openbaar vervoer 4,1 0 0,1
Zakelijk vervoer - treinkilometers 0 0 0
Vliegreizen <700 km 7,6 2,6 1,5
Vliegreizen 700-2500 km 17,6 2,4 3,9
Vliegreizen >2500 km 522,7 106,4 88,3
Totaal business travel 941,9 470,8 336,5
TOTALE EMISSIES 67153,1 55840,9 4642,1
Emissies in ton CO2 per jaar

In 2021 bedroeg de CO2-uitstoot van Waternet 4.642 ton. Dit staat gelijk aan het gas- en elektraverbruik van 996 huishoudens. Of je kunt 2.691 keer vliegen van Amsterdam naar New York en terug.

Vervolgstappen

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is de CO2-uitstoot van Waternet hard gedaald sinds 2019. Door over te stappen op 100% Hollandse windenergie is de uitstoot van CO2 met 93% verminderd. Daarmee is onze doelstelling om in 2025 92% CO2 te reduceren ten opzichte van 2019 al behaald. Maar het uiteindelijke doel is een uitstoot van 0%. Daarom richt Waternet zich de komende jaren op het verminderen van het restant van de uitstoot.  We kunnen onze CO2-uitstoot verder beperken door het verbruik van brandstof, warmte en gas verder terug te brengen.
Zie onderstaande figuur.

Waternet CO2 footprint.png

De oorspronkelijke doelstelling bestond uit een reductie van 10% in scope 1, 97% in scope 2 en 1% in business travel.
2022 wordt gezien als het eerste representatieve evaluatiemoment vanwege de invloeden van corona in 2020 en 2021.

Belangrijkste CO2-maatregelen

Om de komende jaren de CO2-uitstoot terug te brengen, neemt Waternet de volgende maatregelen:

  • Inkoop van groencertificaten voor het vergroenen van het gasverbruik.
  • Hoofdkantoor zoveel mogelijk gasloos.
  • Verduurzaming van het wagenpark en materieel.

Deze maatregelen hebben we al genomen:

  • Inkoop van 100% Nederlandse groene stroom.
  • E-Learning duurzaam rijden.
  • Pilot aanschaf waterstofauto.

Keteninitiatieven gezamenlijke CO2-reductie

Waternet neemt deel aan verschillende keteninitiatieven om gezamenlijk te werken aan CO2-reductie. Een keteninitiatief is een samenwerking van verschillende organisaties binnen één keten. Hieronder twee voorbeelden:

Buyer group polymeren verduurzamen

Deze buyer group is een samenwerking van verschillende waterschappen, UvW, PIANOO en CE-Delft. De buyer group bekijkt wat de klimaatimpact is van verschillende polymeer-producten. Er wordt met name gekeken naar een oplossing met minder CO2-uitstoot.

CO2-beprijzing blauwe netten

In de community of practice (CoP) praten alle 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven, AquaMinerals en Pipda met elkaar over CO2-reductie. Ze wisselen ervaringen en dilemma’s uit. Deze CoP valt onder ‘blauwe netten’, een samenwerking van alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en MVO Nederland.

Aanvragen rapport CO2-beleid 2022

U hebt nog niet alle gegevens goed ingevuld. Controleer uw gegevens hierboven en pas ze aan.

*
*
*