Over onderzoek en innovatie

Thema's en programma's

Waternet ontwikkelt kennis over water. Die kennis is gericht op het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit, op het afvoeren en zuiveren van afvalwater, op het schoonhouden van oppervlaktewater en op het onderhouden van dijken en waterkeringen. Duurzaamheid is het belangrijkste principe van Waternet, naast doelmatigheid en goede dienstverlening, en het is de drijfveer achter veel van ons onderzoek en onze innovaties.

Waternet wil de emissie van broeikasgassen (CO2-equivalenten) verminderen en bijdragen aan de energietransitie door gebruik te maken van aquathermie (U verlaat deze site). We willen energie en grondstoffen terugwinnen uit de watercyclus en afval minimaliseren door circulair te handelen. In 2050 handelen we klimaatadaptief. De uitdagingen door klimaatverandering, zoals wateroverlast, tekort aan water en hoogwaterbescherming, zijn groot. Dat vraagt om technologische vernieuwing, maar nog meer om maatschappelijke vernieuwing.

De doelen voor innovatie koppelen we aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (U verlaat deze site) (SDG’s) van de Verenigde Naties. De opvolgers van de millenniumdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Ook Waternet kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Deze ambities en doelen vormen een belangrijke drijfveer achter ons onderzoeksprogramma. Dat onderzoek doen we niet alleen, want samen halen we meer uit water.

Waternet zoekt oplossingen voor de uitdagingen bij al haar watertaken. Innovaties dragen bij aan doelmatigheid, duurzaamheid en dienstverlening. Waternet wil actief zijn in een innovatienetwerk en het wordt aangedreven door een eigen R&D-team. Strategische samenwerkingen, onder andere met kennisinstellingen, maken blijvend deel uit van die innovatiestrategie

Het programma Onderzoek & Innovatie wordt aangestuurd door Jan Peter van der Hoek (directeur Innovatie), Alice Fermont (coördinator) en Sarah Scholten (trainee onderzoek & innovatie). We werken aan de volgende thema's:

  • Energietransitie
  • Circulaire economie
  • Data en sensoren
  • Bodemdaling
  • Klimaatadaptatie
  • Waterkwaliteit & -technologie

Technologische vernieuwing kan alleen worden bereikt met voldoende aandacht voor sociale vernieuwing, governance en implementatie van de innovaties. Daarom wordt in de thema’s ook ruimte gereserveerd voor deze aspecten.