Over onderzoek en innovatie

Thema's en programma's

Waternet ontwikkelt kennis over water in opdracht van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam. Deze kennis is gericht op het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit, op het afvoeren en zuiveren van afvalwater, op het schoonhouden van oppervlaktewater en op het onderhouden van dijken en waterkeringen. Naast doelmatigheid en goede dienstverlening is duurzaamheid het belangrijkste principe van Waternet en de drijfveer achter veel onderzoek en innovaties.

Het onderzoek en innovatie programma wordt aangestuurd door Jan Peter van der Hoek (directeur Innovatie) en Alice Fermont (Coördinator). We werken aan de volgende thema's:

Klimaatneutraal door circulair handelen (KCH)

Trekker: André Struker

Duurzaamheid is een van de belangrijkste principes van Waternet en de drijfveer achter veel onderzoek en innovatie. Waternet wil zo weinig mogelijk CO2 uitstoot veroorzaken of die uitstoot compenseren, waar het niet anders kan. Voor de energietransitie van Nederland is aquathermie een belangrijke energiebron. In dit programma werken we aan pilots en toepassing van duurzame energie, Nieuwe sanitatie en CO2 reductie.

Klimaatadaptatie (KLAD)

Trekker Maaike Bevaart

We werken aan een klimaatadaptief handelend Waternet in 2020. We richten ons op het beperken van overlast en schade door stressfactoren als gevolg van klimaatverandering, zoals extreme neerslag, droogte, hitte en zeespiegelstijging. Door innovaties te ontwikkelen en toe te passen is Waternet in staat om in 2050 in stad en polder te komen tot een klimaatadaptieve watercyclus. De onderzoeksdoelstellingen van deze groep voor de periode t/m 2020 worden gekoppeld aan de stressfactoren die het gevolg zijn van klimaatverandering.

Informatiegedreven (SMART) bedrijfsvoering

Trekker John de Rouw en Alex van der Helm

De ontwikkelingen bij informatie- en communicatietechnologie nemen de komende jaren een enorme vlucht. De vraag om transparantie en om toegang tot data wordt steeds groter, ook bij burgers. Met behulp van nieuwe technologie gaat Waternet informatie inzamelen en delen, omdat hiermee in een soort snelkookpan nieuwe kennis kan ontstaan, namelijk het combineren van onze eigen data met die van anderen (overheden, bedrijven, klanten). Dit levert een efficiencyvoordeel op. We benutten/ontwikkelen nieuwe monitormethoden voor efficiënter onderhoud en betere sturingsprocessen. De informatievoorziening voor assetmanagement (drinkwaterleidingen, riolering en dijken) is gebaseerd op een gebiedsgerichte risicobenadering in combinatie met het gebruik van slimme meters. Waar het zinvol is gebruiken we voor de operationele besturing van drinkwater-, afvalwateren watersysteemprocessen real-time informatie en voorspellingsmodellen.

Verbinden met de omgeving (VMO)

Trekker Maarten Claassen en Irene Poortinga

Verbinden met de omgeving is als thema ingegeven door de veranderende verhouding tussen de overheid en haar omgeving. Er is behoefte aan andere werkwijzen en aan samenwerking. Vanuit verkenning en verdiepend onderzoek wordt via experimenten, projecten en proeftuinen inzicht opgedaan en worden voorstellen gedaan voor een nieuwe manier van werken. Het gaat om nieuwe technologische en procesmatige concepten die geschikt zijn voor lokale en decentrale schaal. Met het programma wordt ingespeeld op ontwikkelingen zoals de netwerkmaatschappij, circulaire economie, energieke samenleving en sociale innovatie. Goede verbinding met de omgeving levert meer op dan het zelfstandig uitvoeren van projecten en activiteiten.

Verbeteren van Drinkwater, Afvalwater en Watersysteem

Trekker: Leon Kors, Cor Verkerk en Martijn van Vliet

Waternet is verantwoordelijk voor schoon en veilig water. Een belangrijke drijver achter onderzoek blijft: Wat is nodig een goede dienstverlener te blijven, of zelfs nog beter te worden? We werken onder andere aan betere zuiveringstechnieken, aanpak van microverontreinigingen, hoogwaterbescherming, slimme oplossingen voor vernieuwing van ondergrondse infrastructuur en ecologisch herstel van ons oppervlaktewater.