Bodemdaling

Grote delen van ons gebied bestaan uit veengrond en deze klinkt in. Dit is slecht voor gebouwen, wegen en landbouwgrond. Bovendien komen daar veel broeikasgassen bij vrij. Daarom willen we bodemdaling remmen en waar mogelijk het veen herstellen. Een maatschappelijk geaccepteerde aanpak is nodig, die bodemdaling daadwerkelijk zoveel mogelijk remt. Kennis ontbreekt nog over de toe te passen methoden en over de manier waarop die methoden moeten worden geïmplementeerd. Het AGV-bestuur heeft voor bodemdaling drie pijlers vastgesteld. Verminderd indexeren of maatregelen nemen tegen bodemdaling, actief de gebieden in gaan om samen met andere overheden open gebiedsprocessen te doorlopen en het opdoen van ervaring het maatregelen in pilots. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de veenweiden vóor 2030 één megaton aan CO2-emissiereductie zullen bijdragen.

Doelstelling

Komen tot een (maatschappelijk) geaccepteerde set aan maatregelen die werken tegen bodemdaling. De maatregelen zijn getest en werken zowel tegen bodemdaling als tegen de uitstoot van broeikasgassen. Waternet weet binnen vijf jaar hoe (grond)water moet worden gestuurd en (hoe) daar de governancevraagstukken, voldoende water en schoon water, aan moeten worden gekoppeld.

Projecten

Een overzicht van de projecten op het gebied van bodemdaling is te vinden op Winnovatie.nl (U verlaat deze site). Enkele voorbeelden van projecten zijn:

 

Tim Pelsma Adviseur Ecologie, Bodemdaling en Duurzaamheid