Klimaatadaptatie

Natter, droger en warmer

Het klimaat verandert. De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee, dat natter, droger en heter is. De resultaten daarvan zijn wateroverlast, hittestress en druk op watervoorraden door droogte. In 2050 willen we dat ons werkgebied klimaatadaptief en veerkrachtig is, met de volgende resultaten:

  • zo min mogelijk maatschappelijke ontwrichting en schade bij overstromingen, extreme weersomstandigheden (regen, droogte en hitte) en lange-termijnklimaateffecten (zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende fluctuaties van de grondwaterstand)
  • de klimaateffecten en de adaptieve maatregelen daarvoor benutten voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Onze uitdagingen zijn groot en ze vragen om onderzoek en innovatie. De klimaatverandering dwingt ons na te denken over maatregelen die de stressfactoren daarvan tegengaan. Waternet anticipeert op klimaatverandering door maatregelen te nemen die de gevolgen van wateroverlast en droogte voorkomen en beperken. Dat kunnen we niet alleen. We doen het in gedeeld eigenaarschap samen met gebiedspartners op de volgende manier:

  • bij alle fysieke veranderingen (publiek en privaat) nemen we klimaatadaptatie mee en we versnellen waar dat nodig is
  • met onze eigen klimaatbestendige assets en dienstverlening geven we het goede voorbeeld.

Het onderzoeksprogramma Klimaatadaptatie maakt deel uit van het Waternetbrede programma Klimaatadaptatie en werkt samen met het programma Rainproof.

Maaike Bevaart Trekker KLAD Klimaatadaptatie