Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert: meer extreme regenbuien, langere perioden van droogte, hogere temperaturen. Het watercyclusmanagement zal zich moeten aanpassen aan een veranderend klimaat. ​ Het werkgebied van Waternet is in 2050 klimaatadaptief en veerkrachtig. Dat betekent zo min mogelijk maatschappelijke ontwrichting en schade bij overstromingen, extreme weersomstandigheden (regen, droogte en hitte) en lange-termijnklimaateffecten, zoals zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende fluctuaties van de grondwaterstand​. Ook ligt de focus op het benutten van klimaateffecten en adaptieve maatregelen voor een aantrekkelijke leefomgeving. ​

Doelstelling

  • Bij het innoveren onderzoeken we nieuwe technieken, producten en processen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de klimaatadaptatie-opgave.

  • Ten aanzien van deze innovaties willen we draagvlak en feedback verkrijgen, waarmee we de innovaties kunnen bijsturen op basis van de beleving van betrokkenen en ervaringen uit de praktijk. Hiervoor is samenwerking met onze gebiedspartners essentieel.

Projecten

Een overzicht van de projecten op het gebied van klimaatadaptatie is te vinden op Winnovatie.nl. Enkele voorbeelden van projecten zijn:

Torben Tijms Trekker Klimaatadaptatie