Voorbereidingen voor proef oppompen brakke kwel gestart

In november 2020 start Waternet in opdracht van het waterschap met de voorbereidingen om proeven te doen met het oppompen van brak kwelwater.

De werkzaamheden duren een paar maanden en het is de bedoeling dat deze vóór het broedseizoen van de vogels (1 maart) zijn afgerond.  

Wat gaan we doen?

We leggen een winput aan om het brakke water te kunnen onttrekken. Op korte afstand daarvan boren we een put om de grondwaterbewegingen goed te kunnen monitoren. Dit duurt ongeveer zes weken. Daarna leggen we in de boorgaten winfilters, peilfilters, pompen, elektra- en datakabels aan. En we brengen op verschillende afstanden van de put peilbuizen aan in de bodem. Hiermee kunnen we de effecten van de grondwateronttrekking volgen die zich verder weg van de winput voordoen.

Transportleiding in de grond

Verder leggen we door de polder een transportleiding onder de grond aan om het opgepompte brakke grondwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI) aan het eind van de Middenweg te vervoeren. Daar gaan we proeven doen met het zuiveren van het brakke water.

Wat eraan voor af ging

Als voorbereiding op de werkzaamheden heeft Waternet in opdracht van het waterschap al diverse bodemonderzoeken door de hele polder uitgevoerd. Zo hebben we in augustus 2019 bij het gemaal Horstermeer een proefboring uitgevoerd tot 235 meter diepte. Het doel was om beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de samenstelling van het grondwater in de (diepe) ondergrond. Met alle opgedane kennis gaan we nu de boorputten aanbrengen. Deze liggen op een perceel van het waterschap in het verlengde van de Dwarsweg. 

Uitvoering en planning

De werkzaamheden kunnen voor bewoners voor enige overlast zorgen, maar we proberen dit tot een minimum te beperken. 

Aanvoer materiaal
Voor de aanvoer van de benodigde machines en materialen leggen we een tijdelijke weg aan vanaf de Middenweg naar het perceel van het waterschap. Vanaf het eind van de Dwarsweg leggen we looppad aan naar het perceel zodat medewerkers van de aannemers en van Waternet het perceel kunnen bereiken.

Boren van de putten
Dit gebeurt met een vrachtwagen waarop een boorstelling is gemonteerd.  Als de putten zijn aangebracht, ruimen we het terrein weer op en verwijderen we de tijdelijke toegangsweg. De winput en de monitoringsput worden elk afgewerkt met een putdeksel van ca 2 x 2 meter op een kleine verhoging ten opzichte van het maaiveld. Het looppad vanaf de Dwarsweg naar het perceel blijft gedurende de looptijd van de proeven (ca 1,5 a 2 jaar) bestaan ten behoeve van periodieke inspectie en onderhoud van de installaties.

Bouwkundige opname van elke woning
Voordat we de werkzaamheden uitvoeren, maken we een bouwkundige opname van de woningen in de omgeving. Dit doen we standaard bij bodem- en grondwaterwerkzaamheden. De firma Movares voert de bouwkundige inspectie uit en bewoners krijgen hier een rapportage van. Zo kunnen we bij onverhoopte schade zien of dit het gevolg was van de grondwateronttrekking.

 De firma Haitjema voert de werkzaamheden uit. Als de voorbereidingen zijn afgerond, kunnen we starten met het oppompen en zuiveren van het brakke grondwater. Deze proeven duren in totaal anderhalf à twee jaar. Als de proeven het gewenste resultaat hebben, kijken we of we meerdere winputten in de polder kunnen plaatsen om al het brakke grondwater van de Horstermeer af te vangen. Dit is een volgend project dat eerst weer met alle betrokken overheden en ook met de Horstermeerbewoners zal worden afgestemd.