Project

Proef oppompen brakke kwel Horstermeerpolder

In het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) ligt een aantal diepe polders dat te kampen heeft met brak kwelwater dat vanuit de diepte omhoogkomt.

Eén van de polders met brak kwelwater is de Horstermeerpolder in het Vechtplassengebied. Door zijn diepe ligging komt steeds veel grondwater als kwelwater naar boven. Aan de randen van deze polder kwelt veel zoet water omhoog, dat afkomstig is vanuit de hoger gelegen omgeving. En in het midden van deze polder komt van grote diepte brak water naar boven. Deze twee kwelstromen mengen zich in de poldersloten. Het gemengde polderwater bevat nog steeds te veel zout voor bijvoorbeeld de landbouw of de natuur. Met inzet van gemalen komt dit brakke water nu in de Vecht terecht. Daardoor zorgt het niet alleen in de polder, maar ook in de omliggende gebieden voor problemen met de waterkwaliteit.

 

Onderzoek: van zout kwelwater naar drinkwater

We onderzoeken samen met de gemeente Amsterdam naar een nieuwe manier om met brakke kwel om te gaan. We kijken of we het brakke grondwater al diep in de grond kunnen opvangen en wegpompen. Zo voorkomen we dat het kwel in de polder omhoog komt, en dat het verder via de Vecht in de omgeving terecht komt. Ook onderzoeken we of we van dit brakke water drinkwater kunnen maken. Op die manier hoeft het zoute water ook niet meer op de Vecht geloosd te worden. De provincie Noord-Holland en het Deltaprogramma Zoetwater dragen financieel bij aan de pilot.

Start pilot

Het aanleggen van de winput voor het winnen van het brakke grondwater, de monitoringsput, de transportleidingen en de aansluiting op de zuiveringsinstallatie zijn klaar. Voor de pilot is een bestaande zuiveringsinstallatie (RO, Reverse Osmosis) aangeschaft. Begin juni 2022 zijn we gestart met met aanpassing van de installatie zodat het brakke grondwater uit de Horstermeer gezuiverd kan worden tot drinkwater.
Voordat we beginnen met het oppompen van brakke kwel in het najaar 2022 (start pilot),is er meer informatie nodig over de waterstromen en de bodemsamenstelling. Hoe meer we weten waar het zoete en brakke water stroomt en waar de zand- en kleilagen liggen, hoe gerichter we de brakke kwel straks kunnen afvangen. Daarom voeren we begin september een bodemonderzoek vanuit de lucht uit. Hiermee krijgen we een 3-D vlakdekkend beeld van de diepe ondergrond.

Bodemonderzoek met helikopter

Waternet voert het bodemondezoek in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam uit. Dit doen we niet vanaf de grond maar vanuit de lucht met een helikopter die de bodem in kaart brengt. 
Lees meer over het bodemonderzoek.

Meer informatie

Lees dit blog https://www.agv.nl/blog/hoe-we-het-zoute-kwelwater-in-horstermeer-willen-temmen/

Of kijk op  de website Winnovatie https://www.winnovatie.nl/innovatie/temmen-van-brakke-kwel-in-de-horstermeerpolder

Over de aanleg van de installaties voor het project Temmen van de brakke kwel lees deze pagina  (50) Post | LinkedIn