Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Bekendmaking vaststelling projectplan

Het Projectplan noodoverloopgebied De Ronde Hoep en het bijbehorende Verslag van inspraak is vastgesteld. U kunt tot en met 9 augustus 2018 beroep in stellen tegen dit besluit.

Op 22 maart 2018 stelde het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Projectplan noodoverloopgebied De Ronde Hoep en het bijbehorende Verslag van inspraak vast. Het projectplan gaat over de aanleg van het inlaatwerk en een stuw. Bij het plan horen ook een vergoedingsregeling voor beschermingsmaatregelen en beleidsregels voor gevolgschade. Het projectplan is op basis van de inspraakreacties op kleine punten aangepast. U vindt deze in het Verslag van inspraak.

Vaststelling van het projectplan was onder voorbehoud van een passend bestemmingsplan. Het bestemmingsplan noodoverloop Ronde Hoep is op 14 juni jl. vastgesteld door de gemeenteraad van Ouder-Amstel en maakt uitvoering van het projectplan mogelijk. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 26 juni jl. besloten dat het projectplan gepubliceerd kan worden. U kunt tot en met 9 augustus 2018 beroep in stellen tegen dit besluit.

Het dagelijks bestuur stelde al eerder op 23 januari 2018 een wijziging van de legger waterkeringen vast; deze wijziging is nodig om het projectplan uit te kunnen voeren.

Het Projectplan, het Verslag van inspraak en de Legger kunt u inzien via het digitale waterschapsblad op overheid.nl (U verlaat deze site).

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het vaststellen van de legger is alleen beroep mogelijk, voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of gewijzigd.

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de aanpassingen in het projectplan? Dan kunt u tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan tot en met donderdag 9 augustus 2018 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank  Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht, teams Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl (U verlaat deze site). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • 1. de naam en het adres van de indiener;
  • 2. de dagtekening;
  • 3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • 4. de gronden van het beroep.

Voor het projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor het indienen van beroep tegen het projectplan geldt daarom dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen gronden  meer  worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Berrybot Berry, de digitale assistent