Handen ineen voor goede doorstroom trekvis

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoekt samen met regionale partners de migratie van (trek)vissen in en rondom het Noordzeekanaal. Gemalen, dammen en sluizen vormen een hindernis voor deze vissen Daardoor is het vaak niet mogelijk om een geschikt leefgebied te bereiken. Trekvissen zijn vissen die zwemmen van zoet naar zout water en andersom. Deze vissen hebben sterk te lijden onder de versnippering van watersystemen. Met de resultaten uit het onderzoek kunnen we betere maatregelen nemen zodat de vissen zonder schade van het ene water naar het andere zwemmen.

Onderzoeken

We voeren diverse onderzoeken uit.Dit najaar start in het Noordzeekanaalgebied een onderzoek naar het gedrag en de routes van polder naar zee van de schieraal (volwassen paling). We kijken dan of de paling door sluizen of via het gemaal de polder uittrekt en of er nog andere hindernissen zijn in de route naar zee. In het voorjaar van 2018 onderzoeken we de trek van glasaal (jonge paling) en driedoornige stekelbaars. Dan onderzoeken we hoe snel en over welke afstanden ze zich verspreiden en of de vispassages ook voor deze vissen goed te passeren zijn. Tientallen enthousiaste vrijwilligers monitoren dan de intrek van trekvissen langs het Noordzeekanaal. In 2019 herhalen we deze onderzoeken bij andere vissoorten. Eind 2019 ronden we de onderzoeken af en evalueren we de resultaten.

Noordzeekanaal

Het Noordzeekanaal is voor trekvis, zoals paling, driedoornige stekelbaars en spiering een belangrijke schakel in de route tussen de zee en het zoete binnenwater. Hindernissen in de trekroutes hebben geleid tot een afname van de hoeveelheid en het aantal soorten trekvissen, en ook van andere vissoorten, in ons land. Een goede visstand draagt bij aan een gezond ecosysteem in de Nederlandse wateren. Bij de onderzoeken maken we gebruik van nieuwe technieken met o.a. zenders die we in de vis aanbrengen. Dit geeft belangrijke nieuwe inzichten in hoe de vis migreert en wel of niet succesvol door een sluis of vispassage zwemt. Zo kunnen we aanvullende maatregelen nemen waar dat nodig is.

 

Vispassage als maatregel

De afgelopen jaren zijn er door waterbeheerders rondom het Noordzeekanaal al veel maatregelen getroffen om migratiemogelijkheden voor trekvissen langs het Noordzeekanaal te verbeteren. Zo is een tiental vispassages aangelegd, zoals bij de zeesluizen in IJmuiden, het boezemgemaal Halfweg, de poldergemalen De Waker en Kadoelen, de Noorder-IJplas en bij de Oranjesluizen. Hiermee werken de waterbeheerders samen aan een gezonde visstand en goede waterkwaliteit wat bijdraagt aan een schone, groene, prettige én vooral duurzame leefomgeving, ook voor volgende generaties. 

Samenwerkingspartners

We doen de onderzoeken samen met verschillende waterbeheerders en partners rondom het Noordzeekanaal. Dit is noodzakelijk om de onderzoeken op deze schaal mogelijk te maken. Daarom heeft Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in november 2017 een overeenkomst gesloten met provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Sportvisserij MidWest Nederland. Wageningen Marine Research doet een groot deel van de monitoring en zet hiervoor plaatselijke beroepsvissers in.