Project

Groot onderhoud dijk De Waver

Waternet bereidt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het groot onderhoud voor aan de dijk De Waver. Wij werken daarin samen met de gemeente Ouder-Amstel. Samen willen we een veilige dijk en weg realiseren. Waternet gaat eerst aan de slag met de dijk: deze wordt opgehoogd. Direct aansluitend gaat de gemeente een nieuwe weg realiseren. Het gaat om de dijk de Waver die loopt vanaf de Nessersluis in het zuiden tot aan de Stokkelaarsbrug in het oosten van de polder.

Waarom moeten dijk en weg verbeterd worden?

Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken. De dijk aan de Waver voldoet niet aan de veiligheidseisen. Er is geen direct gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet wel worden verhoogd om aan de gestelde eisen te voldoen. Zo biedt de dijk ook in de toekomst voldoende veiligheid tegen hoog water. In samenwerking met de Gemeente zal er een nieuw wegdek worden gemaakt.

Wat betekenen de dijk- en wegverbetering voor u?

Als we de dijk gaan ophogen, dan moeten we ook het talud van de dijk aanvullen. We hebben dan ruimte naast de weg nodig om het talud netjes te kunnen afwerken. Verder zullen de werkzaamheden in de uitvoering voor overlast gaan zorgen. Bij het opstellen van het onderhoudsplan zal hiermee rekening worden gehouden en met de bewoners en de andere projecten afstemming plaatsvinden om de bereikbaarheid te garanderen.

Welke stappen doorlopen we?

Voordat we de dijk gaan verbeteren doen we verschillende onderzoeken. Deze onderzoeken gaan over landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie en maken duidelijk waar we rekening mee moeten houden. Ook gaan we de dijk en directe omgeving precies opmeten. Na een inventarisatie beschrijven we hoe we de dijk kunnen verbeteren in een onderhoudsplan. Met de bewoners en andere belanghebbenden zal het onderhoudsplan gedeeld worden. Vervolgens kan het plan uitgevoerd worden en kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Globale planning

Juni 2021

Onderzoeken (landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie) en meten van de dijk

Eind 2021

Uitwerken onderhoudsplan

Begin 2022

Onderhoudsplan bespreken met bewoners

Zomer 2022

Keukentafelgesprekken

Najaar 2022

Verwerken aanpassingen onderhoudsplan en aanbesteding

Eind 2022

Uitvoering onderhoudsplan, start werkzaamheden

Blijf op de hoogte

Toekomstbestendige Rondehoep

Waternet werkt de komende jaren namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan verschillende projecten in de Rondehoep. Het doel van deze projecten is om het gebied de Rondehoep toekomstbestendig te maken: bodemdaling remmen, dijken verbeteren, watersysteem op orde, realiseren van beschermingsmaatregelen, vitale landbouw, meer verschillende planten en dieren, en schoon water.

Meer informatie over de verschillende projecten in de Rondehoep