Bezinkvoorzieningen

14 juni 2019

Een bezinkleiding in de riolering heeft tot doel om slib uit het hemelwaterstelsel af te vangen. Daarmee voorkomen we dat het slib terechtkomt in het oppervlaktewater. Uit dit onderzoek blijkt dat het gemiddelde kwantitatieve rendement van de Amsterdamse bezinkleidingen 73% bedraagt. Het gemiddelde kwalitatieve rendement voor metalen bedraagt 39%, terwijl dat voor PAK 65% is. De resultaten van dit onderzoek zijn bruikbaar om het werkelijke kwantitatieve en kwalitatieve rendement van bezinkleidingen in de praktijk te berekenen. Daarnaast ziet Waternet, op basis van dit en eerdere onderzoeken, kansen om vuil efficiënter af te vangen en tegelijkertijd de kans op wateroverlast op straat te verminderen. De komende jaren zal Waternet praktijkonderzoek verrichten naar onder andere kolken zonder zandvang.

Meerdere interne en externe onderzoeken zijn in het verleden uitgevoerd om de werking van het hemelwaterstelsel en de bezinkvoorziening te kwantificeren. Elk van die onderzoeken heeft zich gericht op een deel van het systeem. Geen van die onderzoeken leverde een kwantitatief en kwalitatief beeld op van het totale systeem. Ook al ging het om verschillende onderzoeken, toch leverden ze wel eenduidige conclusies op. Nu is een vervolgonderzoek gedaan (“Onderzoek bezinkvoorzieningen – functioneren en rendement”, MNW Nijman 2019) dat zich richt op het functioneren van alle Amsterdamse hemelwater-bezinkvoorzieningen in de praktijk. Slechts dertien Amsterdamse hemelwaterstelsels zijn voorzien van een bezinkvoorziening. Om zoveel mogelijk slib uit het hemelwaterstelsel te kunnen afvangen zijn ze geplaatst vlak vóór de uitlaat op het oppervlaktewater (zie het schema hieronder).

Resultaat

Op basis van dit onderzoek kan de werkelijke kwantitatieve en kwalitatieve werking van bestaande en nieuw te dimensioneren bezinkvoorzieningen worden berekend. Aanbevolen wordt om niet klakkeloos een bezinkvoorziening te plaatsen, maar eerst goed na te gaan wat hij zou moeten bewerkstelligen. Waternet beziet nog of haar beleid wordt aangepast op basis van de bevindingen uit dit onderzoek.

Mark Nijman Adviseur Milieutechologie